Připomínková řízení

 PŘIPOMÍNKOVÁ ŘÍZENÍ 2022

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
 • Návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. a vyhlášky č. 168/2022 Sb.
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, včetně návrhu úpravy zákona o zdravotních službách
 • Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu , získál-li certifikát o absolvování základního pediatrického kmene
 • Stav implementace MKN-11 v ČR
 • Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
 • Návrh novely vyhlášky č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 242/2021Sb., o ustanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
 • Návrh novel vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrhu technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 • Návrh vyhlášky kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 • Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 • Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro